June, 2020

Read Article
Học Tiếng Anh
Học Tiếng Anh

Cách Làm Youtube/Cách Tạo Ảnh Bìa Thu Nhỏ Chuyên Nghiệp Như Những Kênh Lớn & Sữa Lỗi Font Chữ


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo ảnh bìa thu nhỏ (người ta còn gọi là tạo ảnh thumbnail) và hướng dẫn sữa lỗi fond chữ. Các bạn nên biết rằng ảnh bìa thủ nhỏ là cái quyết định video của bạn có được người ta xem hay...